中国幼教传媒网
中国幼教传媒网-首页

学会做人的《弟子规》拼音版

2014-11-15 00:10:25 作者:佚名 来源:中国婴幼儿教育网 网友评论 0


    zǒng xù
   【总 叙】
    dìzǐguī shèngrénxùn shǒuxiàotì cìjǐnxìn
    弟子规  圣人训  首孝悌  次谨信
    fànàizhòng érqīnrén yǒuyúlì zéxuéwén
    泛爱众  而亲仁 有余力 则学文
    rù zé xiào
  【入则孝】
    fùmǔhū yìngwùhuǎn fùmǔmìng xíngwùlǎn
    父母呼 应勿缓 父母命 行勿懒
    fùmǔjiào xūjìngtīng fùmǔzé xūshùnchéng
    父母教 须敬听 父母责 须顺承
    dōngzéwēn xiàzéqìng chénzéxǐng hūnzédìng
    冬则温 夏则凊 晨则省 昏则定
    chūbìgào fǎnbìmiàn jūyǒucháng yèwúbiàn
    出必告 反必面 居有常 业无变

    shìsuīxiǎo wùshànwéi gǒushànwéi zǐdàokuī
    事虽小 勿擅为 苟擅为 子道亏
    wùsuīxiǎo wùsīcáng gǒusīcáng qīnxīnshāng
    物虽小 勿私藏 苟私藏 亲心伤
    qīnsuǒhào lìwèijù qīnsuǒwù jǐnwèiqù
    亲所好 力为具 亲所恶 谨为去
    shēnyǒushāng yíqīnyōu déyǒushāng yíqīnxiū
    身有伤 贻亲忧 德有伤 贻亲羞
    qīnàiwǒ xiàohénán qīnzēngwǒ xiàofāngxián
    亲爱我 孝何难 亲憎我 孝方贤
    qīnyǒuguò jiànshǐgēng yíwúsè róuwúshēng
    亲有过 谏使更 怡吾色 柔吾声

    jiànbúrù yuèfùjiàn hàoqìsuí tàwúyuàn
    谏不入 悦复谏 号泣随 挞无怨
   qīnyǒují yàoxiāncháng zhòuyèshì bùlíchuáng
    亲有疾 药先尝 昼夜侍 不离床
    sāngsānnián chángbēiyè jūchùbiàn jiǔròujué
    丧三年 常悲咽 居处变 酒肉绝
    sāngjìnlǐ jìjìnchéng shìsǐzhě rúshìshēng 
    丧尽礼 祭尽诚 事死者 如事生

    chū zé tì
   【出 则 弟】

    xiōngdàoyǒu dìdàogōng xiōngdìmù xiàozàizhōng
    兄道友 弟道恭 兄弟睦 孝在中
    cáiwùqīng yuànhéshēng yányǔrěn fènzìmǐn
    财物轻 怨何生 言语忍 忿自泯
    huòyǐnshí huòzuòzǒu zhǎngzhěxiān yòuzhěhòu
    或饮食 或坐走 长者先 幼者后
    zhǎnghūrén jídàijiào rénbùzài jǐjídào
    长呼人 即代叫 人不在 已即到
    chēngzūnzhǎng wùhūmíng duìzūnzhǎng wùxiànnéng
    称尊长 勿呼名 对尊长 勿见能
    lùyùzhǎng jíqūyī zhǎngwúyán tuìgōnglì
    路遇长 疾趋揖 长无言 退恭立
    qíxiàmǎ chéngxiàjū guòyóudài bǎibùyú
    骑下马 乘下车 过犹待 百步余
    zhǎngzhělì yòuwùzuò zhǎngzhězuò mìngnǎizuò
    长者立 幼勿坐 长者坐 命乃坐
    zūnzhǎngqián shēngyàodī dībùwén quèfēiyí
    尊长前 声要低 低不闻 却非宜
    jìnbìqū tuìbìchí wènqǐduì shìwùyí
    进必趋 退必迟 问起对 视勿移
    shìzhūfù rúshìfù shìzhūxiōng rúshìxiōng
    事诸父 如事父 事诸兄 如事兄

     jǐn 
   【谨】

    zhāoqǐzǎo yèmiánchí lǎoyìzhì xīcǐshí
    朝起早 夜眠迟 老易至 惜此时
    chénbìguàn jiānshùkǒu biànniàohuí zhéjìngshǒu
    晨必盥 兼漱口 便溺回 辄净手
    guānbìzhèng niǔbìjié wàyǔlǚ jùjǐnqiè
    冠必正 纽必结 袜与履 俱紧切
    zhìguānfú yǒudìngwèi wùluàndùn zhìwūhuì
    置冠服 有定位 勿乱顿 致污秽
    yīguìjié búguìhuá shàngxúnfèn xiàchènjiā
    衣贵洁 不贵华 上循分 下称家
    duìyǐnshí wùjiǎnzé shíshìkě wùguòzé
    对饮食 勿拣择 食适可 勿过则
   niánfāngshào wùyǐnjiǔ yǐnjiǔzuì zuìwéichǒu
    年方少 勿饮酒 饮酒醉 最为丑
    bùcōngróng lìduānzhèng yīshēnyuán bàigōngjìng
    步从容 立端正 揖深圆 拜恭敬
    wùjiànyù wùbǒyǐ wùjījù wùyáobì
    勿践阈 勿跛倚 勿箕踞 勿摇髀
    huǎnjiēlián wùyǒushēng kuānzhuǎnwān wùchùléng
    缓揭帘 勿有声 宽转弯 勿触棱
    zhíxūqì rúzhíyíng rùxūshì rúyǒurén
    执虚器 如执盈 入虚室 如有人
    shìwùmáng mángduōcuò wùwèinán wùqīnglüè
    事勿忙 忙多错 勿畏难 勿轻略
    dòunàochǎng juéwùjìn xiépìshì juéwùwèn
    斗闹场 绝勿近 邪僻事 绝勿问
    jiāngrùmén wènshúcúnjiāngshàngtáng shēngbìyáng
    将入门 问孰存 将上堂 声必扬
    rénwènshuí duìyǐmíng wúyǔwǒ bùfēnmíng
    人问谁 对以名 吾与我 不分明
    yòngrénwù xūmíngqiú tǎngbùwèn jíwéitōu
    用人物 须明求 倘不问 即为偷
    jièrénwù jíshíhuán hòuyǒují jièbùnán
    借人物 及时还 后有急 借不难

    xìn
  【信】

    fánchūyán xìnwéixiān zhàyǔwàng xīkěyān
    凡出言 信为先 诈与妄 奚可焉
    huàshuōduō bùrúshǎo wéiqíshì wùnìngqiǎo
    话说多 不如少 惟其是 勿佞巧
    jiānqiǎoyǔ huìwūcí shìjǐngqì qièjièzhī 
    奸巧语 秽污词 市井气 切戒之
    jiànwèizhēn wùqīngyán zhīwèidì wùqīngchuán
    见未真 勿轻言 知未的 勿轻传
    shìfēiyí wùqīngnuò gǒuqīngnuò jìntuìcuò
    事非宜 勿轻诺 苟轻诺 进退错
    fándàozì zhòngqiěshū wùjíjí wùmóhū
    凡道字 重且舒 勿急疾 勿模糊
    bǐshuōcháng cǐshuōduǎn bùguānjǐ mòxiánguǎn
    彼说长 此说短 不关己 莫闲管
    jiànrénshàn jísīqí zòngqùyuǎn yǐjiànjī
    见人善 即思齐 纵去远 以渐跻
    jiànrénè jínèixǐng yǒuzégǎi wújiājǐng
    见人恶 即内省 有则改 无加警
    wéidéxué wéicáiyì bùrúrén dāngzìlì
    唯德学 唯才艺 不如人 当自砺
    ruòyīfú ruòyǐnshí bùrúrén wùshēngqī
    若衣服 若饮食 不如人 勿生戚
    wénguònù wényùlè sǔnyǒulái yìyǒuquè
    闻过怒 闻誉乐 损友来 益友却
    wényùkǒng wénguòxīn zhíliàngshì jiànxiāngqīn
    闻誉恐 闻过欣 直谅士 渐相亲
    wúxīnfēi míngwéicuò yǒuxīnfēi míngwéiè
    无心非 名为错 有心非 名为恶
    guònénggǎi guīyúwú tǎngyǎnshì zēngyìgū
    过能改 归于无 倘掩饰 增一辜

    fàn ài zhòng
  【泛 爱 众】

    fánshìrén jiēxūài tiāntóngfù dìtóngzài
    凡是人 皆须爱 天同覆 地同载
    xìnggāozhě míngzìgāo rénsuǒzhòng fēimàogāo
    行高者 名自高 人所重 非貌高
    cáidàzhě wàngzìdà rénsuǒfú fēiyándà
    才大者 望自大 人所服 非言大
    yǐyǒunéng wùzìsī rénsuǒnéng wùqīngzī
    己有能 勿自私 人所能 勿轻訾
    wùchǎnfù wùjiāopín wùyàngù wùxǐxīn
    勿谄富 勿骄贫 勿厌故 勿喜新
    rénbùxián wùshìjiǎo rénbùān wùhuàrǎo
    人不闲 勿事搅 人不安 勿话扰
    rényǒuduǎn qièmòjiē rényǒusī qièmòshuō
    人有短 切莫揭 人有私 切莫说
    dàorénshàn jíshìshàn rénzhīzhī yùsīmiǎn 
    道人善 即是善 人知之 愈思勉
    yángrénè jìshìè jízhīshèn huòqiězuò
    扬人恶 即是恶 疾之甚 祸且作
    shànxiāngquàn déjiējiàn guòbùguī dàoliǎngkuī
    善相劝 德皆建 过不规 道两亏
    fánqǔyǔ guìfēnxiǎo yǔyíduō qǔyíshǎo 
    凡取与 贵分晓 与宜多 取宜少
    jiāngjiārén xiānwènjǐ jǐbúyù jísùyǐ
    将加人 先问己 己不欲 即速已
    ēnyùbào yuànyùwàng bàoyuànduǎn bàoēncháng
    恩欲报 怨欲忘 抱怨短 报恩长
    dàibìpú shēnguìduān suīguìduān cíérkuān
    待婢仆 身贵端 虽贵端 慈而宽
    shìfúrén xīnbùrán lǐfúrén fāngwúyán
    势服人 心不然 理服人 方无言

    qīn rén
   【亲 仁】

    tóngshìrén lèibùqí liúsúzhòng rénzhěxī
    同是人 类不齐 流俗众 仁者希
    guǒrénzhě rénduōwèi yánbúhuì sèbúmèi
    果仁者 人多畏 言不讳 色不媚
    néngqīnrén wúxiànhǎo dérìjìn guòrìshǎo
    能亲仁 无限好 德日进 过日少
    bùqīnrén wúxiànhài xiǎorénjìn bǎishìhuài
    不亲仁 无限害 小人进 百事坏

    yú lì xué wén
   【余力学文】

    búlìxíng dànxuéwén zhǎngfúhuá chénghérén
    不力行 但学文 长浮华 成何人
    dànlìxíng bùxuéwén rènjǐjiàn mèilǐzhēn
    但力行 不学文 任己见 昧理真
    dúshūfǎ yǒusāndào xīnyǎnkǒu xìnjiēyào
    读书法 有三到 心眼口 信皆要
    fāngdúcǐ wùmùbǐ cǐwèizhōng bǐwùqǐ
    方读此 勿慕彼 此未终 彼勿起
    kuānwéixiàn jǐnyònggōng gōngfūdào zhìsètōng
    宽为限 紧用功 工夫到 滞塞通
    xīnyǒuyí suízhájì jiùrénwèn qiúquèyì
    心有疑 随札记 就人问 求确义
    fángshìqīng qiángbìjìng jīànjié bǐyànzhèng
    房室清 墙壁净 几案洁 笔砚正
    mòmópiān xīnbùduān zìbújìng xīnxiānbìng
    墨磨偏 心不端 字不敬 心先病
    lièdiǎnjí yǒudìngchù dúkànbì huányuánchù
    列典籍 有定处 读看毕 还原处
    suīyǒují juànshùqí yǒuquēhuài jiùbǔzhī
    虽有急 卷束齐 有缺坏 就补之
    fēishèngshū bǐngwùshì bìcōngmíng huàixīnzhì
    非圣书 屏勿视 敝聪明 坏心志
    wùzìbào wùzìqì shèngyǔxián kěxúnzhì
    勿自暴 勿自弃 圣与贤 可驯致

0
顶一下
0
踩一下

[收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]

最新文章

点热文章

图片文章

推荐文章

幼儿园教案

亲子教育